Nov 28 2016

Upeita kotimaisia rakennuskohteita 2017

untitled-7

Uusia rakennusmateriaaleja kehitellään jatkuvasti ja myös historiaan katsotaan inspiraation toivossa. Puurakentamisessa on Suomella vankat perinteet ja tietotaito. Kaupungin keskustaankin voidaan nykyään rakentaa kokonaisia puukortteleita, sillä rakentamisessa käytettävät puutuotteet on kehitetty kestäviksi ja paloturvallisiksi.

Wood City

Helsingin Jätkäsaareen ollaan rakentamassa kokonaista puutalokorttelia, urbaania sellaista. Tämän Wood Cityksi nimetyn, ainutlaatuisen rakennushankkeen ovat kehittäneet Stora Enso ja SRV. Kortteli tulee sisältämään puisten kerrostalojen ohella toimistotiloja ja hotellin.

Asuintalot nousevat kahdeksan kerroksen korkuisiksi ja ne sisältävät vuokra-asuntoja, joiden käyttäjänä on Helsingin Kaupungin Asunnot Oy. Rakennuttajana on Helsingin Kaupungin Asuntotuotantotoimisto ATT.

Puuverhoilu

Kaikkien rakennettavien talojen julkisivuverhoiluun käytetään Accoya-puutuotetta. Sen valinta on pitkän vertailu- ja tutkimusprosessin tulos ja sen valintaan vaikutti ennen kaikkea sen loistava säänkestävyys. Suomalaisessa ilmastossa tähän onkin tarvetta, Jätkäsaaressa rasitusta lisää vielä meren läheisyys. Tuotteen valintaan vaikuttivat myös sen ekologisuus, eettisyys, pitkäikäisyys ja huoltovapaus.

Mikä Accoya?

Accoya-puutuotteella tarkoitetaan radiata-mäntyä, joka on asetyloitu. Asetyloinnilla taas tarkoitetaan puun käsittelyä etikka-anhydridillä. Tämä käsittely vaikutta mittapysyvyyteen sekä lahonsietokykyyn. Tällä tavalla modifioitu puu on täysin myrkytöntä, mutta sen säänkesto erinomainen.

Puhutaankin käytännössä uudesta puulajista, jota on testattu hyvin rankoissa olosuhteissa, sekä maan päällä että alla, kuin myös vedenalaisissa ympäristöissä. Tämän vuoksi Accoya-puulle voidaan antaa jopa 50 vuoden lahoamattomuustakuu. Maan- ja vedenalaisissa kohteissa takuu on 25 vuotta.

Accoyan käyttökohteet

Accoyalla on sekä PEFC- että FSC- ympäristömerkit ja puuaines on kotoisin kestävän kehityksen mukaisesti kasvatetuista ja hoidetuista metsistä. Ekologisuuden lisäksi se pitää hyvin mittansa ja on myös esteettisesti silmää miellyttävä.

Accoya sopii erityisesti käytettäväksi julkisivuihin, mutta myös erinomaisesti terassilaudoitukseen, sekä pienille että isoille kohteille. Se ei tikkuunnu, joten sillä voi kävellä paljain jaloin. Se ei ole myöskään märkänä liukas, mikä taas lisää materiaalin aina tärkeää turvallisuutta. Kauneutensa ansiosta se sopii myös näyttäviin ja suuriin projekteihin.


Nov 22 2016

Rakentamisen säännöt ja rajoitukset

untitled-6

Suomessa Ympäristöministeriö antaa asetukset ja ohjeet rakentamiseen. Maankäyttö- ja rakennuslaista löytyvät rakentamista koskevat viranomaisvalvonta ja lupamenettely sekä yleiset edellytykset ja olennaiset tekniset vaatimukset. Suomen Rakentamismääräyskokoelma sen sijaan sisältää tarkemmat ohjeet ja säännökset.

Ketä nämä koskevat?

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut säännöt on annettu asetuksena ja täten ne ovat velvoittavia. Ympäristöministeriö antaa myös ohjeita liittyen rakentamiseen, mutta ne eivät ole velvoittavia.

Rakentamismääräyskokoelman säännökset koskevat uudisrakentamista ja korjaamista vain tilanteesta ja toimenpiteestä riippuen. Parhaillaan on Suomessa menossa rakentamista koskevien asetusten uudistaminen viiden vuoden aikajaksolla, vuoteen 2018 mennessä. Koska kokoelmaa uudistetaan asteittain, sovelletaan tapauksesta riippuen vanhaa rakentamismääräyskokoelmaa, kunnes uudet säännökset kyseiseen tapaukseen on annettu.

Tämän uudistuksen tehtävänä on selkeyttää rakentamista koskevaa sääntelyä ja yhtenäistää sen soveltamista. Tarkoituksena on myös vähentää sääntelyä. Myös rakennuksen korjaamiseen koskevia säädöksiä selvennetään, sillä jokaisesta uudesta asetuksesta käy ilmi, koskeeko se rakennuksen korjaus- tai muutostyötä vai uuden rakennuksen rakentamista.

Energiatehokkuus

Yksi lainsäädäntömuutoksen kohteista on rakennusten energiatehokkuus, sillä Suomi haluaa olla rakennusten energiatehokkuuden maailman kärjessä vuonna 2017. Tämä auttaa myös päästövähennyksissä, sillä rakennuksissa tapahtuu noin 40% Suomen energiankulutuksesta.

Uudistetun lainsäädännön tavoitteena onkin edistää rakennusten energiatehokkuutta uusiutuvan energian käytöllä sekä pienentämällä rakennusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuus on eduksi paitsi ilmastolle myös rakennusten omistajille ja asukkaille, sillä korkea energiatehokkuus pienentää asumiskustannuksia ja myös hillitsee niiden nousua, kun energian hinta nousee.

Energiatodistus

Kesäkuussa 2013 tuli voimaan myös laki energiatodistuksesta, jollainen jokaisella rakennuksella tulee olla. Se perustuu ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin eristyksen, ikkunoiden, lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta. Se on työkalu, jonka avulla on mahdollista suorittaa vertailuja esimerkiksi ostettaessa tai vuokrattaessa asuntoa.

Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan luokitellun avulla. Luokituksen asteikko on A-G, joista A on energiatehokkain. Luokan määrittelee luku, joka saadaan laskemalla rakennuksen ostoenergian tarve neliömetriä kohti.

Kun rakennetaan uutta taloa, täytyy rakennuksen omistajan hankkia todistus rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja joissain rakennuksissa se on laitettava julkisesti näkyville. Todistuksen kertoma energialuokitus on myös oltava esillä myynti- ja vuokrausilmoituksissa.


Nov 12 2016

Mikä on Eco-talo?

untitled-5

Ekotalolla tarkoitetaan taloa, joka on rakennettu mahdollisimman luonnonmukaisista materiaaleista ja jonka rakentaminen ja jossa asuminen kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Ekotalot ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden hiilijalanjälki on mahdollisimman pieni.

Tämän filosofian mukaan myös vanhaa korjatessa pätevät samat asiat ja tavoitteena on myös säästää vanhaa, jos se on vielä hyvää ja kierrättää niin paljon kuin mahdollista.

Energiatehokkuus

Suurin osa maailman maista pyrkii päästöjen vähennyksiin ja niin myös Suomi. Tämän takia myös asumisesta yritetään saada mahdollisimman energiatehokasta. Ympäristöministeriö on kiristämässä rakennusmääräyksiä niin, että Suomesta tulisi maailman energiatehokkain maa rakentamisessa.

Jos rakentamista katsotaan energiatehokkuuden näkökulmasta, on ekorakentamisessa mahdollista rakentaa passiivitalo tai matalaenergiatalo. Passiivitalolla tarkoitetaan taloa, jonka rakenteet mahdollistavat parhaan mahdollisimman lämmönpitävyyden. Näissä taloissa on siis vahvempi eristys, mutta siihen investoitaessa ei tarvitse sijoittaa isoon ja kalliiseen lämmitysjärjestelmään.

Passiivitalossa lähes kaikki tarvittava lämpöenergia pyritään saamaan aurinkoenergialla sekä hyödyntämällä itse rakennuksen tuottamaa lämpöä. Talo pyritäänkin pitämään lämpimänä ilmaisella energialla 8-9 kuukautta vuodesta. Matalaenergiatalolla taas tarkoitetaan taloa, jonka lämmitysenergiankulutus on vähintään puolet pienempi kuin niin sanotun normitalon, eli talon joka on toteutettu Suomen tämän hetkisten rakennusmääräysten vähimmäisvaatimusten mukaan.

Suomi on menossa askel askeleelta kohti nollaenergiarakentamista. Nollaenergiatalolla tarkoitetaan taloa, jonka vuosittainen ostoenergiankulutus on nolla. Käytännössä tämä tarkoittaa passiivitaloa ja siihen liitettyjä järjestelmiä, jotka tuottavat energiaa. Näitä järjestelmiä ovat muun muassa aurinkopaneelit sähköntuotantoa varten, aurinkokeräimet lämpimän veden tuotantoa varten sekä lämmöntuotantoa varten puukattilat ja vesitakat.

Miten sitten päästään nollakulutukseen? Suomessa se käy vuodenaikojen mukaan, eli kesällä tuotetaan energiaa yli oman tarpeen ja myydään tämä ylimääräinen energia sähköverkkoon. Jos talvella on sähköenergiaan tarvetta, ostetaan sitä sitten takaisin. Näin vuoden mittaan tulokseksi saadaan nolla ostoenergian kulutuksen suhteen.

Ilmanvaihto

Paitsi energiatehokkuus, myös luonnonmukainen ilmanvaihto on tärkeää ekotaloissa. Luonnonmukainen ilmanvaihto on niin sanottua painovoimaista ilmanvaihtoa, jonka moottorina toimii luonnon oma voima. Lämpötilaerot talon ulkopuolen ja sisälämpötilan välillä saavat tähän tarvittavan imun liikkeelle.

Tuulen vaikutus on kuitenkin tämän tyyppisessä ilmanvaihdossa merkittävin. Tuuli aiheuttaa rakennuksen eri puolille paine-eroja ja laittaa ilman liikkumaan rakennuksen läpi. Tämä hormi- ilmiö auttaa lämmintä ilmaa purkautumaan ulos ja viileämmän, niin sanotun korvausilman virtaamaan sisälle.

Tämän tehostamiseksi voidaan hyödyntää tuulta ja minimoida ilmanvastusta, kasvattaa paine-eroja ja jopa esilämmittää ilmaa esimerkiksi auringon lämmöllä, jotta tuloilman liikenopeus kiihtyy.